ඔබේ ජීවිතය ස්මාර්ට් කර ගන්න
AAT වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

AAT හි ජීවිතය සාමාන්‍යත්වයෙන් ඔබ්බට ගිය විශේෂ එකකි. සිසුන්, වෘත්තිකයන් සහ විධායකයින් සඳහා අපි සුවිශේෂී ගිණුම්කරණ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. ඔබට ගණකාධිකාරීවරයෙකු, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකු හෝ ව්‍යවසායකයෙකු, වීමට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික ගමන්මග අපි සපයන්නෙමු. වෘත්තීය අධ්‍යාපනය, ශ්‍රම බලකාය සහ ලෝකය සඳහා සූදානම් වීමට අපි ඔබට උදව් කරමු. ඔබත් ගණකාධිකරණ ශිල්පියෙක් බවට පත්වීමේ පියවර තබන්න.