உறுப்பினர் நன்மைகள் மற்றும் வளங்கள்
1.
உங்களுடைய பெயருக்கு பின்னால் நீங்கள் உங்களுடைய அங்கத்துவ நிலையை எடுத்துக்காட்டும் பட்டங்களை (MAAT / SAT / FMAAT) பயன்படுத்த முடியும்.
2.
அங்கத்தவர்களின் போட்டலில் உங்களது விபரம்.
3.
“பயிற்சி அங்கத்தவர்;” (MIP) ஒருவராக செயற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதற்குரிய தகைமைகளைப் பெற்றிருப்பின் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
4.
நீங்கள் (தகைமை பெற்ற பின்னர் 10 வருட அனுபவத்தை கொண்டிருக்கும் நிலையில்) உள்நாட்டு இறைவரி நோக்கங்களுக்காக “அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாக” செயற்பட்டு, “அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்காளர்” அந்தஸ்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். (FMAAT உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்).
5.
உங்களுக்கு “Insearch” என்ற அங்கத்தவர் சஞ்சிகை இலவசமாக அனுப்பி வைக்கப்படும்.
6.
நீங்கள் அங்கத்தவர் நாள் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், வருடாந்த மாநாடுகள், மாதாந்தக் கருத்தரங்குகள், செயலமர்வுகள் மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் என்பவற்றில் பங்கேற்க முடியும். இவை AAT கழகத்தினால் சலுகை கட்டண விகிதங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன.
7.
நீங்கள் AAT கழகத்தின் பல்வேறு கமிட்டிகளில் ஓர் அங்கத்தவராக பணியாற்ற முடியும் (தற்பொழுது சுமார் 9 கமிட்டிகள் இருந்து வருகின்றன).
8.
எமது பரீட்சை செயற்பாடுகளில் பின்வரும் விதத்தில் பங்குபற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கலாம்:
           (i) விடைத்தாள்களுக்கு புள்ளிகளை வழங்கும் பரீட்சகர்.
           (ii) பரீட்சை நிலையம் ஒன்றின் மேற்பார்வையாளர்.
           (iii) வினாப் பத்திரங்களை தயாரிப்பவர் / நெறிப்படுத்துபவர் / மொழிபெயர்ப்பவர்.
9.
AAT வணிகப் பள்ளியின் HDAF, MDP கணினி, வரி என்பன தொடர்பான கற்கை நெறிகளில் விசேட கட்டண விகிதங்களில் நீங்கள் சேர்ந்துகொள்ள முடியும்.
10.
ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள், உணவுப் பண்டங்களை வழங்கும் நிலையங்கள், புத்தக நிலையங்கள், மூக்குக் கண்ணாடி நிலையங்கள், மருத்துவமனைகள், தளபாடங்கள், நகைகள், சஞ்சிகைகள், சுற்றுலாக்கள், வாகன சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், ஆயத்த ஆடைகள், பாதணிகள் முதலிய வசதிகளை நீங்கள் பிந்திய கழிவு விகிதங்களுடனும், விசேட சேவைகளுடனும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
11.
HNB வங்கியிலிருந்து ஒரு Affinity கடன் அட்டையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்.