යෝජිත පිළිතුරු

AA1

2020 ජනවාරි (AA11) මූල්‍ය ගිණුම්කරණ මූලික කරුණු

2020 ජනවාරි (AA12) ව්‍යාපාර සඳහා ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රම

2020 ජනවාරි (AA13) ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව

2020 ජනවාරි (AA15) ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් සහ කළමනාකරණය

Talent Capstone - කුසලතා කැප්ස්ටෝනය

2020 ජනවාරි (SS2) තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා

AA2

2020 ජනවාරි (AA21) උසස් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය

2020 ජනවාරි (AA23) ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් සහ කළමනාකරණය

2020 ජනවාරි (AA25) ව්‍යාපාර නීති හා ආචාරධර්ම

2020 ජනවාරි (AA26) ව්‍යාපාර කළමණාකරණය හා උපාය මාර්ග

AA3

2020 ජනවාරි (AA31) මට්ටම මූල්‍ය ගිණුම්කරණ හා වාර්තාකරණය

2020 ජනවාරි (AA32) කළමණාකරණය ගිණුම්කරණ සහ මූල්‍ය

2020 ජනවාරි (AA34) ක්‍රියාවලින් පාලනයන් හා විගණනයන්

2020 ජනවාරි (AA35) සංස්ථාපිත හා පුද්ගලික බදුකරණය

 

AA1

2019 ජනවාරි (AA11) මූල්‍ය ගිණුම්කරණ මූලික කරුණු

2019 ජනවාරි (AA12) ව්‍යාපාර සඳහා ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රම

2019 ජනවාරි (AA13) ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව

2019 ජනවාරි (AA15) ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් සහ කළමනාකරණය

AA2

2019 ජනවාරි (AA21) උසස් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය

2019 ජනවාරි (AA22) පිරිවැය ගිණුම්කරණය සහ වාර්තාකරණය

2019 ජනවාරි (AA25) ව්‍යාපාර නීතිය සහ ආචාර ධර්ම

2019 ජනවාරි (AA26) ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සහ උපායමාර්ගය

AA3

2019 ජනවාරි (AA31) මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ වාර්තාකරණය

2019 ජනවාරි (AA32) කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය

2019 ජනවාරි (AA34) ක්‍රියාවලි, පාලන සහ විගණනය

2019 ජනවාරි (AA35) ආයතනික සහ පුද්ගලික බදුකරණය

Talent Capstone - කුසලතා කැප්ස්ටෝනය

2019 ජනවාරි (SS2) තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා

AA1

2018 ජනවාරි (AA11) මූල්‍ය ගිණුම්කරණ මූලික කරුණු

2018 ජනවාරි (AA12) ව්‍යාපාර සඳහා ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රම

2018 ජනවාරි (AA13) ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව

2018 ජනවාරි (AA15) ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් සහ කළමනාකරණය

AA2

2018 ජනවාරි (AA21) උසස් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය

2018 ජනවාරි (AA22) පිරිවැය ගිණුම්කරණය සහ වාර්තාකරණය

2018 ජනවාරි (AA25) ව්‍යාපාර නීතිය සහ ආචාර ධර්ම

2018 ජනවාරි (AA26) ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සහ උපායමාර්ගය

AA3

2018 ජනවාරි (AA31) මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ වාර්තාකරණය

2018 ජනවාරි (AA32) කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය

2018 ජනවාරි (AA34) ක්‍රියාවලි, පාලන සහ විගණනය

2018 ජනවාරි (AA35) ආයතනික සහ පුද්ගලික බදුකරණය

Talent Capstone - කුසලතා කැප්ස්ටෝනය

2018 ජනවාරි (SS2) තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා

AA1

2016 ජනවාරි (AA11) මූල්‍ය ගිණුම්කරණ මූලික කරුණු

2016 ජනවාරි (AA12) ව්‍යාපාර සඳහා ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රම

2016 ජනවාරි (AA13) ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව

2016 ජනවාරි (AA15) ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් සහ කළමනාකරණය

AA2

2016 ජනවාරි (AA21) උසස් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය

2016 ජනවාරි (AA22) පිරිවැය ගිණුම්කරණය සහ වාර්තාකරණය

2016 ජනවාරි (AA25) ව්‍යාපාර නීතිය සහ ආචාර ධර්ම

2016 ජනවාරි (AA26) ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සහ උපායමාර්ගය

AA3

2016 ජනවාරි (AA31) මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ වාර්තාකරණය

2016 ජනවාරි (AA32) කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය

2016 ජනවාරි (AA34) ක්‍රියාවලි, පාලන සහ විගණනය

2016 ජනවාරි (AA35) ආයතනික හා පුද්ගලික බදුකරණය

Talent Capstone - කුසලතා කැප්ස්ටෝනය

2016 ජනවාරි (SS2) තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා